Poziv na dostavu ponude u postupku jednostavne nabave izrada glavnog projekta za sklonište za životinje