Obavijest o sprječavanju sukoba interesa


Temeljem članka 80. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16, 114/22) Zadarska županija kao naručitelj objavljuje popis gospodarskih subjekata s kojima je predstavnik naručitelja iz članka 76. stavka 2. točke 1. ZJN 2016. ili s njim povezana osoba u sukobu interesa:

  • MAGNOLIA d.o.o., Crno 34/d, 23000 Zadar, OIB: 30081007311,
  • 3LMC d.o.o. za savjetovanje, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb, OIB:92794184115,
  • ZELENI PARK d.o.o. za oplemenjivanje zelenih površina, Crno 34/d, 23000 Zadar, OIB 74160832232.


Ispis   E-mail